KHỐI KHÁCH HÀNG AN NINH – QUỐC PHÒNG - Công ty cổ phần EcoIT